MAPA PUTA ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA I KLIMATSKIH PROMJENA (SECAP)

3rd December 2019
Arijana Šuvak

Globalna promjena klime postala je jedan od najvećih izazova današnjice, a istraživanja su pokazala da je glavni uzrok povećana emisija stakleničkih plinova koja je uzrokovana sagorijevanjem fosilnih goriva. Posljedice klimatskih promjena su različite, ali u konačnici sve rezultiraju povećanjem ranjivosti pogođene sredine. Borba protiv klimatskih promjena je moguća djelovanjem na uzroke klimatskih promjena ili rješavanje i djelovanjem na posljedice klimatskih promjena. S tim u vezi Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena predstavlja ključni dokument koji prezentuje način na koji će lokalne vlasti doprinijeti implementaciji konkretnih aktivnosti koje imaju za cilj unaprijeđenje adaptacijskih sposobnosti na lokalnom nivou u odnosu na klimatske promjene, kao i naporima koji se ulažu za smanjivanje emisije stakleničkih plinova.

Inicijativa Sporazum gradonačelnika je krajem 2015. godine usvojila ambiciozne ciljeve. Potpisnici su se obavezali aktivno podržavati postizanje cilja smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, zatim prihvatiti usvajanje integriranog pristupa radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i osigurati pristup sigurnoj, održivoj i dostupnoj energiji za sve. Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju okuplja lokalna i regionalna tijela vlasti koja su se dobrovoljno posvetila provedbi ciljeva Evropske unije za klimu i energiju na svom teritoriju.

Lokalne vlasti imaju ključnu ulogu kako u informisanju tako i motivisanju svojih građana, preduzeća i drugih subjekata na lokalnom nivou da efikasnije koriste energiju, te provode aktivnosti na podizanju svijesti o značaju uključenja cjelokupne zajednice u podržavanju politika energijske efikasnosti. U isto vrijeme mogu raditi i na promociji lokalne proizvodnje energije i ohrabrivanju građana davanjem finansijske podrške za implementaciju njihovih projekata i inicijativa za obnovljive izvore energije. Također, bitno je naglasiti da izrada Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena predstavlja „ulaznicu“ lokalnim vlastima za EU podršku projekata.

Sam akcioni plan odnosno SECAP se temelji na referentnom inventaru emisija i ocjenjivanjima rizika i izloženosti koji sadrže analizu trenutnog stanja, te daje smjernice za provedbu projekata (kao i prilagodbe i umanjenje efekata klimatskih promjena) koji će rezultirati smanjenjem emisije ugljen dioksida za najmanje 40% do 2030. u odnosu na odabranu referentnu godinu.

Potpisnici Sporazuma za klimu i energiju obavezuju se na smanjenje navedenih emisija na svome lokalnom području, povećanje otpornosti na klimatske promjene uslijed primjene principa prilagodbe klimatskim promjenama, razmjenu iskustava, vizija, rezultata i praksi s lokalnim i regionalnim vlastima unutar EU i šire te izradu Akcionog plana unutar dvije godine od datuma pristupanja Sporazumu. Obaveze i uloge lokalnih vlasti koje proističu iz potpisivanja Sporazuma gradonačelnika će se postići kroz izradu inventara emisija kao osnove za izradu i implementaciju plana. Tokom provedbe Akcionog plana lokalne vlasti će podnositi redovne izvještaje o njegovoj realizaciji Evropskoj komisiji svake dvije godine i redovno informisati javnost o njegovim rezultatima, te prednostima i mogućnostima korištenja energije na efikasniji način. Za nesmetano provođenje svih navedenih aktivnosti je potrebno prilagoditi strukture lokalnih vlasti i osigurati dovoljne ljudske potencijale. Tokom cjelokupnog procesa lokalne vlasti će razmjenjivati iskustva i znanja sa drugim gradovima i općinama, organizovati Energetske dane, te dati svoj doprinos godišnjoj Konferenciji gradonačelnika EU o energijski održivoj Evropi.

Autori dokumenta su Benjamin Čekić i Emir Šišić.

Dokument se može preuzeti ovdje: SECAP

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *